kategoria ubezpieczenia komunikacyjne UKkategoria ubezpieczenia osobistekategoria kredytykategoria odszkodowaniakategoria wychodzenie z długów

 

Regulamin serwisu DobreFinanse.co.uk

 

§ 1

Wstęp

Przed dokonaniem skorzystaniem z serwisu zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z poniższymi punktami, które tworzą reguły współpracy pomiędzy Tobą a serwisem DobreFinanse.co.uk. Podczas procesu aplikacji będziesz proszony(a) o zapoznanie się z poniższymi punktami i zaakceptowanie ich treści poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola. Jeśli z jakiś względów nie zgadzasz się z regulaminem nie powinieneś(naś) korzystać z serwisu DobreFinanse.co.uk.

 

§ 2

Definicje

 

Regulamin          Niniejszy Regulamin serwisu DobreFinanse.co.uk prowadzonego przez firmę Dobre Finanse, z siedzibą w 24 Royal Court, 123 Connersville Way Croydon CR0 4FS, zarejestrowana pod numerem 5154678854.

Serwis DobreFinanse.co.uk – serwis zajmujący sie przekazywaniem informacji o Użytkownikach zainteresowanych poszczególnymi produktami finansowymi do Firm Partnerskich, które zajmują się obsługą klientów polskojęzycznych i oferują produkty finansowe na terenie Wielkiej Brytanii oraz Polski. Serwis DobreFinanse.co.uk nie prowadzi działalności sprzedażowej lub doradczej, zajmuje się jedynie połączeniem Użytkownika zainteresowanego konkretnym produktem z Firmą Partnerską, która oferuje dany produkt.

Administrator  Podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest firma DobreFinanse zarejestrowana w Wielkiej Brytanii.

Firma Partnerska             Firma współpracująca z serwisem DobreFinanse.co.uk, która oferuje wybrane produkty finansowe z jednej z następujacych dziedzin: ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia na życie, kredyty, wychodzenie z długów, odszkodowania.

Użytkownik                        Użytkownik - osoba, która odwiedza serwis DobreFinanse.co.uk oraz osoba, która za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego w Serwisie , kierującego ją do wybranej Firmy Partnerskiej, zawarła z nią umowę na którykolwiek z oferowanych produktów finansowych. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest właściel Serwisu DobreFinanse.co.uk.

Introducer          Osoba fizyczna lub firma, która przekazuje do Serwisu DobreFinanse.co.uk informacje o Kliencie, który jest zainteresowany konkretnym produktem finansowym. Administratorem danych osobowych Introducerów jest właściciel Serwisu DobreFinanse.co.uk.

Formularz kontaktowy                 Formularz udostępniony przez Administratora, umożliwiający przesłanie do Serwisu danych osobowych Użytkownika zainteresowanego zakupem odpowiedniego produktu finansowego oferowanego przez konkretną Firmę Partnerską. Serwis DobreFinanse.co.uk przekazuje dane Użytkownika do Firmy Partnerskiej, która zajmuje się obsługą klientów oraz sprzedażą finalnego produktu.

 

 

§ 3

Informacje podstawowe

 

1. Podstawowym przedmiotem Serwisu jest połączenie Użytkownika zainteresowanego zakupieniem konkretnego produktu finansowego, z Firmą Partnerską, która oferuje dany produkt. Za pośrednictwem Serwisu nie są świadczone usługi sprzedażowe lub doradcze w odniesieniu do produktów oferowanych przez Firmy Partnerskie.

2. Aby korzystać z usług Serwisu Użytkownik musi posiadać odpowiedni sprzęt oraz   oprogramowanie o odpowiednich parametrach wymaganych dla właściwego korzystania z Serwisu. Użytkownik musi posiadać umiejętności, sprzęt oraz oprogramowanie potrzebne dla korzystania z Internetu oraz świadomość, że charakterystyka i ograniczenia Internetu sprawiają, że bezpieczeństwo, dostępność oraz spójność danych przekazywanych drogą internetową nie może zostać zagwarantowana.

3. Prosimy pamiętać, że w zależności od konfiguracji sprzętu i oprogramowania Użytkownika pewne funkcje Serwisu mogą być niedostępne. Administrator nie może zagwarantować, że Serwis będzie funkcjonował nieprzerwanie oraz bez błędów. Możliwość korzystania z Serwisu może zostać przerwana o dowolnej porze w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu, lub dla poszerzenia jego zawartości i/lub prezentacji.

4. Użytkowanie Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.

5. Dane osobowe Użytkowników podlegają ochronie zgodnie z wymogami o ochronie danych osobowych, a administratorem danych osobowych Użytkowników jest właściciel Serwisu DobreFinanse.co.uk

 

§ 4

Usługi

 

1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość uzyskania informacji o interesujących ich produktach finansowych, a także aplikacji za pomocą formularza kontaktowego do wybranych Firm Partnerskich współpracujących z Serwisem.

2. Przeglądanie zasobów Serwisu może być dostępne dla każdego użytkownika Internetu, przy czym zakres tego dostępu może zostać w każdym czasie i w dowolnym zakresie ograniczany przez Administratora bez podawania przyczyn.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez Firmy Partnerskie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach. Określenie reguł świadczenia takich usług, należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny i do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi usługami, a ewentualne reklamacje kierowane do Administratora będą przekazywane tym podmiotom.

4. Serwis DobreFinanse.co.uk nie świadczy usług doradczych, a wszelkie informacje zawarte na stronie mają jedynie charakter informacyjny.

5. Administrator nie jest zobowiązany do informowania Użytkowników o wszelkich zmianach w zakresie działności Serwisu, a także tego przyczynach.

 

§ 5

Użytkowanie Serwisu

 

1.Użytkownikami Serwisu są wszelkie osoby/firmy odwiedzające Serwis, przeglądające lub czytające treści zawarte w Serwisie.

2. W celu korzystania z Serwisu niezbędny jest dostęp do Internetu oraz przeglądarka internetowa

3. Do prawidłowego korzystania z Serwisu nie wymagana jest żadna procedura rejestracji.

4. Poprzez korzystanie z Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na treść niniejszego Regulaminu i jest zobligowany do przestrzegania go.

5. W przypadku procedury aplikacyjnej podczas wysyłania Formularza zgłoszeniowego, Użytkownik wyraża zgodę na: 

   a) przetwarzanie danych osobowych w celach statystycznych oraz dla użytku wewnętrznego Administratora,

   b) otrzymywanie informacji handlowej od Administratora oraz jego Firm Partnerskich,

 c) wykorzystywanie powyższych danych i informacji przez Administratora oraz inne podmioty w celach martketingowych oraz informacyjnych.

6. Wprowadzając do Serwisu dane osobowe, Użytkownik oświadcza, iż posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do rozporządzania takimi danymi, a udzielenie ich nie spowoduje naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich.

7. W przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do rozporządzania danymi, Użytkownik zobowiązuje się złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.

8. Przekazując jakiekolwiek dane podczas procedury aplikacynej poprzez Formularz Kontaktowy, Użytkownik zobowiązuje się iż są one zgodne z prawdą i treści te nie będą niedozwolone ze względu na międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje lub moralność.

 

§ 6

Zasady

 

1. Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie lub poszczególnych usług do innych celów (sprzecznych lub niewłaściwych) niż to wynika z charakteru i przedmiotu Serwisu.

2. Niedozwolone jest podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na  szkodę Administratora, Użytkowników lub innych podmiotów trzecich.

3. Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu do promowania treści naruszających międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.)

 

§ 7

Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność

 

1. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach przekazywanych do Firm Partnerskich (Administrator nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym).

2. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

3. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników lub dołączanie do przekazywanych pomiędzy Użytkownikami i osobami trzecimi treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Administratora jak i podmioty trzecie.

7. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie; kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z Serwisu.

 

§ 8

Zmiany Regulaminu

1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.

2. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż użytkowanie Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od użytkowania Serwisu i niezwłocznie zaprzestać z użytkowania Serwisu w jakimkolwiek jego zakresie.

 

§ 9

Ograniczenie odpowiedzialności

 

1. Administrator może być uznany odpowiedzialnym przed Użytkownikiem, tylko kiedy pewne i rozstrzygające dowody zostaną przytoczone przed sądem, dowodzące bezprawnego czynu w którym był zaangażowany Administrator, który działał na szkodę Użytkownika. W tym względzie Administrator nie może w żadnym wypadku być odpowiedzialnym za bezpośrednie lub pośrednie uszkodzenia, kiedy zachowanie Użytkownika przyczyniło się do zaistnienia uszkodzenia, na którym Użytkownik twierdzi, że ucierpiał. W szczególności, Administrator nie będzie odpowiedzialny za bezpośrednie i pośrednie szkody zaistniałe w przypadku niewłaściwego zastosowania się Użytkownika do warunków użytkowania Serwisu.

 

§ 10

Prawo obowiązujące oraz spory

 

1. Wszelkie przepisy lub zagadnienia nieporuszone w niniejszym regulaminie podlegają prawu brytyjskiemu. Niniejszym Użytkownik zgadza się, że wszelkie ewentualne spory bedą rozstrzygane zgodnie z jurysdykcją prawa obowiązującego na terenie Wielkiej Brytanii.

 

 

 
 
 
Wyślij darmowy wniosek
Oddzwonimy PO POLSKU! 
...
Zamknij

Dziękujemy za przesłanie zgłoszenia!

Starannie wybrana Firma Partnerska skontaktuje się z Tobą jak najszybciej, w celu doboru odpowiedniego produktu, oraz objaśnienia zasad jego działania.

Pozdrawiamy,

Zespół DobreFinanse.co.uk

Drogi Użytkowniku,

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku.

Uprzejmie informujemy, że na naszej stronie używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty współpracujące oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą wyświetlać reklamy jak najlepiej dopasowane do Twoich preferencji. Pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z obowiązującymi przepisami, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszych serwisów internetowych. Zapoznaj się z poniższymi informacjami lub kliknij przycisk „przejdź do strony”.

Informacje, które będą wykorzystywane.
Informacje, które będą wykorzystywane.
 • Typ przeglądarki i jej ustawienia
 • Informacje o systemie operacyjnym urządzenia końcowego
 • Informacje o zainstalowanych plikach cookie
 • Informacje o innych identyfikatorach przypisanych do urządzenia końcowego
 • Adres IP, z którego urządzenie końcowe uzyskuje dostęp do strony internetowej klienta lub aplikacji mobilnej
 • Informacje o aktywności użytkownika na urządzeniu końcowym, w tym o odwiedzanych stronach internetowych i wykorzystywanych aplikacjach mobilnych
 • Informacje o położeniu geograficznym urządzenia końcowego
Powody przechowywania informacji.
Do czego będą wykorzystywane informacje:
 • Przechowywanie i dostęp do informacji
 • Personalizacja
 • Dobór i emitowanie reklam
 • Dobór i emitowanie treści
 • Statystyka i analityka
Przejdź do strony Dowiedz się więcej